வாக்கெடுப்புகள் காப்பகம்

ஃபரியால் மக்தூம் தனது மாமியார் பற்றி பொதுவில் செல்வது சரியானதா?

 • இல்லை (55%)
 • ஆம் (45%)

சட்டவிரோத குடியேறியவருக்கு உதவுவீர்களா?

 • இல்லை (51%)
 • ஆம் (49%)

பாலியல் கல்வி கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டுமா?

 • இல்லை (54%)
 • ஆம் (46%)

எந்த தேநீர் உங்களுக்கு பிடித்தது?

 • தேசி சாய் (83%)
 • ஆங்கிலம் தேநீர் (17%)

எந்த பங்க்ரா ஒத்துழைப்பு சிறந்தது?

 • தில்ஜித் டோசன்ஜ் அடி யோ யோ ஹனி சிங் - 'லக் 28 குடி டா' (16%)
 • கீதா ஜைல்தார் அடி மிஸ் பூஜா - 'சிட்டே சூட் தே' (14%)
 • தல்ஜித் மட்டு அடி ரவி பால் - 'கேப்டன் பங்க்ரா டா' (12%)
 • லெம்பர் ஹுசைன்பூரி அடி மிஸ் பூஜா - 'மேரா மஹி து படேயா' (10%)
 • ட்ரூ ஸ்கூல் அடி சைனி சுரிந்தர், ஜே.கே., குர்பேஜ் பிரார் மற்றும் குல்விந்தர் ஜோஹல் - 'புட் ஜட்டன் டி' (10%)
 • ஜாஸ் தாமி அடி யோ யோ ஹனி சிங் - 'ஹை ஹீல்ஸ்' (9%)
 • சுக்ஷிந்தர் ஷிண்டா அடி குர்தாஸ் மான் மற்றும் அப்ரார் உல் ஹக் - 'ஒத்துழைப்புகள்' (9%)
 • ட்ரூ ஸ்கூல் அடி தில்ஜித் டோசன்ஜ் - 'கார்கு' (9%)
 • டாக்டர் ஜீயஸ் அடி கனிகா கபூர் மற்றும் ஷார்டி - 'ஜுக்னி ஜி' (4%)
 • சுக்ஷிந்தர் ஷிண்டா அடி ரவி மான் - 'குஷியன்' (4%)
 • சுக்ஷிந்தர் ஷிண்டா அடி ஜாஸி பி - 'ஓ நா குரி லாப்டி' (3%)