மசூம் மினவாலா பாரிஸ் பேஷன் வீக்கில் கலந்து கொள்ளும் முதல் இந்திய பதிவர்