அலி ஜீஷன் 'வரதட்சணை எதிர்ப்பு' பிரைடல் சேகரிப்பை அறிமுகப்படுத்தினார்