மியா கலீஃபா வொய்ர் இதழுக்காக கடுமையான மற்றும் கவர்ச்சியானவர்