டாக்டர் அமீர் கான் குளவிகளை விரட்ட 1p ஹேக்கைப் பகிர்ந்துள்ளார்