ஃபர்ஹான் அக்தர் தனது உடலமைப்பை எவ்வாறு பராமரிக்கிறார்