ஆக்ஸ்போர்டு-அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசி இங்கிலாந்து பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்தது